Polityka prywatności

Polityka prywatności

Medivec Przychodnia Specjalistyczna Pruszcz Gdański

Polityka prywatności

Medivec sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe naszych Pacjentów były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz Unii Europejskiej.
Zapoznaj się proszę z nasza Polityką Prywatności, która szczegółowo informuje, jak są przetwarzane Twoje dane osobowe.

Administrator danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Medivec sp. z o.o., z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Chopina 19, 83-000 Pruszcz Gdański. Tel. 535-220-600 lub 535-220-646; adres mailowy: kontakt@medivec.pl
Inspektor Ochrony Danych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Pacjent może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Medivec sp. z o.o. pod adresem mailowym iod.medivec@gmail.com
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel zbierania danych osobowych.

1.       Ustalenie oraz późniejsza weryfikacja tożsamości Pacjenta w celu umówienia na wizytę w specjalistycznych gabinetach Medivec sp. z o.o. ( Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. Z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
2.       Kontakt z Pacjentem pod podanym przez niego numerem telefonu lub adresem e-mail, w celu potwierdzania lub odwołania wizyty/badania. ( Art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO)
3.       Kontakt z Pacjentem w celu poinformowania o możliwości odbioru wyników lub podania informacji dotyczącej sposobu przygotowania się do badań. (Art.6 ust.1 lit. b i f RODO)
4.       Medivec sp. z o.o. jest zobowiązana do prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji medycznej swoich Pacjentów. ( Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
5.       Zgodnie z prawem Medivec sp. z o.o. może przetwarzać dane Pacjenta w przypadku powstania  roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.(Art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO)
6.       Zapewnienie Pacjentom wysokiego standardu jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej. (Art. 9 ust. 2 lit. b i f RODO)
7.       Cele marketingowe – po wyrażeniu indywidualnej zgody przez Pacjenta.(Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Profilowanie. Dane osobowe Pacjenta w Medivec sp. z o.o. nie są przetwarzane wyłącznie automatycznie, bez udziału człowieka – w rozumieniu przepisów RODO.
 

 

Podanie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania umowy związanej z wizytą u specjalisty czy badaniem. Brak informacji na temat potrzebnych do identyfikacji tożsamości Pacjenta danych, będzie skutkowało odmową wykonania usługi medycznej.
 

 

 

 

Prawa Pacjenta.

1.       Pacjentowi Medivec sp. z o.o. przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub ich uzupełnienia.
2.       W przypadku, kiedy Pacjent wyraził zgodę marketingową ma prawo żądać jej cofnięcia.
3.       Pacjent ma prawo żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
4.       Pacjent ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
5.       Pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych czyli PUODO.
 

 

Odbiorcy danych osobowych.

 

1.       Osoby trzecie, upoważnione pisemnie przez Pacjenta.
2.       Inne podmioty lecznicze, w celu zapewnienia ciągłości leczenia.
3.       Dostawcy zaopatrujący Medivec w rozwiązania tele-informatyczne oraz inne umożliwiające zarządzanie placówką – w tym outsourcing usług.
4.       Inne instytucje upoważnione z mocy prawa.
Przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską. Dane osobowe Pacjentów Medivec sp. z o.o. nie są przekazywane poza Unię Europejską.
 

 

Czas przechowywania danych osobowych.

Czas przechowywania dokumentacji medycznej to 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
W przypadku zgody marketingowej, dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia tej zgody.

 

 


Monitoring

Klauzula informacyjna

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r) informujemy, że Administratorem monitoringu video na zewnątrz budynku oraz w placówce MEDIVEC Przychodnia Specjalistyczna jest: MEDIVEC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chopina 19/11, 83-000 Pruszcz Gdański, tel.: 535-220-600.
 2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, dane do kontaktu – iod.medivec@gmail.com. 
   
 3. Dane z monitoringu są gromadzone i przetwarzane w celu ochrony obiektów i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie placówki MEDIVEC Przychodnia Specjalistyczna w budynku przy ulicy Chopina 19/11 . Monitoring video realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 
   
 4. Gromadzone dane są przetwarzane wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator nie udostępnia danych z monitoringu innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 
   
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych z monitoringu poza granicę Polski ani do organizacji międzynarodowych. 
   
 6. Dane z monitoringu są przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy i są automatycznie nadpisywane. Gromadzenie danych za pomocą systemu monitoringu obejmuje w siedzibie Centrum (ul. Chopina 19/11, Pruszcz Gdański), 1) wnętrze: rejestrację (monitoring video), drzwi wejściowe, poczekalnię oraz korytarze prowadzące do gabinetów lekarskich i pomieszczeń biurowych. 2) Teren zewnętrzny - wejście do budynku, parking przed i za budynkiem oraz drogi wewnętrzne dojazdowe.
   
 7. Osoba fizyczna może żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 
   
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w formie monitoring przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
   
 9. W oparciu o zgromadzone dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
   
 10. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Przejdź do góry strony